Икономически стандарти на банковите дейности - studopediya

Управление на банковата работник-ност чрез наредби за надзор система позволява индиректно с посредничеството на ефекта върху стойността на общия размер на плащането на средствата, необходими за обслужването vosproizvodst-венозна процес.Новото издание на нормативния акт на Банката на България на задължителните съотношения на банките, разработен на изискванията за развитие на Банката България за, дава възможност за практикуване на вътрешния и международния банков надзор. Според нормативния акт е предвидено намаляване на списъка със задължителните стандарти, намалена минималната стойност на незабавен и текущата ликвидност, промяна на реда на изчисление на коефициентите за ликвидност, изясняване стандарти на процедура дизайн управляващата кредитния риск, както и предоставянето на регионалните клонове на правото на установяване на референтни стойности на задължителни стандарти. Създадена на изискването за спазване на задължителни стандарти от кредитни институции, на дневна база, която помогна неутрализира общо минало практика на "регулаторни" операции по отделните кредитни институции, за да се гарантира, формално спазване на задължителните разпоредби за докладването на данните.

За да се гарантира стабилността на кредитните институции, на Банк България да зададете следните задължителни стандарти: [104]

1) Коефициентът на капиталова адекватност на банката;

2) ликвидност стандарти;

3) максималната риска на кредитополучател или група кредитополучатели;

4) максималния размер на големи кредитни рискове;

5) Максималният размер на кредитите, банкови гаранции и обезпечения, предоставени от собствените членове (акционери);

6) общата стойност на риска от банкови вътрешни;

7) стандарти и със свои собствени средства (столица) на кредитната институция за закупуване на акции (дялове) в други юридически лица.

коефициент на капиталова адекватност (столица) (H1) - урежда (лимити) на риска от неплатежоспособност на банката и определя изискванията за минимален размер на собствения капитал (капиталова), необходими за кредит, оперативни и пазарни рискове. Съотношение N1 се определя като съотношението на размера на собствения капитал (столица) на банката и размера на своите активи, претеглени по ниво на риск. При изчисляване на Н1 норма включени:

- излагане на кредитен риск на активите отразено в сметките за баланса (активи, намалени с провизии за възможни загуби и резерви за евентуални загуби от кредити по кредити и равностоен на дълга, претеглен с ниво на риска);

- излагане на кредитен риск на условни кредитни задължения;

- излагане на кредитен риск на форуърдни сделки и деривативни финансови инструменти;

- стойността на операционния риск;- стойността на пазарния риск.

Съотношението на съотношение миг ликвидност (N2) регулира (лимити) на риска от загуба на ликвидност на банката в рамките на един работен ден и определя минималното съотношение на банковите активи високоликвидни да пасиви (задължения) на банката при поискване сметки, коригирана с размера на минималната на общата стойност на сметки на и юридически лица (различни от институции кредит) търсене.

Отношението на текущата ликвидност (N3) регулира (лимити) на риска от загуба на ликвидност на банките в непосредствена близост до датата на изчисление стандарт на 30 календарни дни и определя минимален коефициент на ликвидните активи към пасиви (задължения) по сметките на банката по поръчка и с падеж на задълженията в рамките на 30 календарни дни, коригирана с размера на минималната общата стойност на сметките на физически и юридически лица (с изключение на кредитни институции), а търсенето за срок на изпълнение на той задължение през следващите 30 календарни дни.

Спецификацията на съотношението дългосрочна ликвидност (N4) регулира (лимити) на риска от загуба на ликвидност на банките в резултат на предоставянето на средства в дълготрайни активи и определя максималното съотношение на изискванията на банката за кредит с остатъчен срок до падежа над 365 или 366 дни, на собствения капитал (столица) на банката и задължения (задължения) с останалата срок на повече от 365 или 366 дни, коригирана за стойността на минималната агрегат баланс на сметките с срок Имам ангажименти към 365 календарни дни и търсенето на сметки на физически и юридически лица (с изключение на кредитни институции).

Съотношението на максимален риск на кредитополучателя или група от свързани кредитополучатели (N6) регулира (граници) на кредитния риск на банката по отношение на един кредитополучател или група от свързани кредитополучатели, и определя максималното съотношение на общия размер на кредитните изисквания на банките за кредитополучателя или свързани кредитополучатели на собствения капитал (столица) Bank.

Максимален размер на големи кредитни рискове (H7) регулира (граници) общата стойност на голям кредитен риск на банката и определя максималното съотношение на общия размер на основните кредитни рискове и размерът на собствения капитал (столица) на банката.

Максимален размер на кредити, банкови гаранции и обезпечения, издадени от банката на своите членове (акционери) (N9.1), регулира (лимити) на кредитния риск на банката по отношение на членовете (акционери) на банката определя максималното съотношение на размера на кредитите, банкови гаранции и обезпечения, предоставена банка за нейните членове (акционери) в собствения капитал (капитал) на банката.

Съотношението на съвкупната рискова експозиция на банковите вътрешни (N10.1) регулира (лимити) на общия кредитен риск на банката по отношение на всички вътрешни лица, което включва физически лица, които могат да повлияят на решението за отпускане на банков кредит. Норм N10.1 определя максималния съотношението на общия размер на кредитните изисквания за вътрешни лица да притежават средства (столица) на банката.

Съотношението на използване на собствени средства (капитал) на банката за придобиване на акции (дялове) в други юридически лица (H12) регулира (лимити) кумулативният риск на инвестициите банковите акции (акции) на други юридически лица, както и определя максималното съотношение на инвестираните суми от банката за закупуване на акции (дялове) други юридически лица за собствени средства (капитал) на банката. При изчисляване на стандартно H12 включени банковите инвестиции в акции (акции) на юридически лица, придобити с цел получаване на доход от инвестиции, включително в доверието, с изключение на инвестиции, които намаляват скоростта на собствения капитал (столица).

Банките са длъжни да се съобразят с задължителни стандарти, установени от всеки ден. Банка нарушение на числената стойност на задължителните съотношения като на всеки търговски ден е неспазване на задължителните стандарти.

Банките ежемесечно, считано от първия ден на всеки месец, представят в териториална институцията на Централната банка на България, упражняване на надзор върху дейността им, информация за изчисляването на задължителните стандарти и ценности.